Örtük Program

 

  Tanımlar Özellikler Örnekler
 

 

 

 

Eğitim Programı

 

Öğrenene okulda ya da okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir.

1-İşlevsellik

2-Esneklik

3-Toplumun inandığı değerlere dayalı olma

4-Uygulayanlara yardımcı olma

5-Bilimsellik

6-uygulanabilirlik

7-amaçlara yönelik olma

8-Ekonomiye uygunluk

 

 

 

 

İlköğretim programı

 

 

 

 

 

 

Öğretim Programı

 

Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır.

 

 

1-Eğitim-öğretimin hedeflerine  uygun olmalıdır.

2- Uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.

3- Öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri göz önüne alınmalıdır.

4- Belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur.

5- öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.

 

 

 

 

 

İlköğretim matematik programı

 

 

 

 

 

 

Ders Programı

 

Öğretim programı içinde yer alan her bir ders kapsamında ulaşılacak hedeflerin, içeriğin, öğretme-öğrenme sürecinin ve değerlendirme etkinliklerinin programlanmasıdır.

1-Bir bütün olmalıdır.

2-Her ders yeni bir konu öğretmelidir.

3-Uygulanabilir olmalıdır.

4-Hedef grubun özelliklerine uygun olmalıdır.

5-Program kazanımlarına uygun olmalıdır.

6-Her dersin başlangıcı, sunu süreci ve sonucu belirgin olmalıdır.

 

İlköğretim 4. Sınıf Matematik dersi programı. Örneğin; dersin  hazırlık, sunu, uygulama ve değerlendirme aşamalarının belirlenmesi.

 

 

 

Örtük Program

Tanımı: Ders dışı etkinlikleri de içine alan çok geniş bir kavramdır. Öğrenme yaşantıları sürecinde yazılı olarak ortaya konulmayan, fakat öğrencilerin kazanması istenilen veya beklenilen bilgiler, değerler, tutumlar ya da düşüncelerdir. Başka bir anlatımla resmi olmayan mesaj, etkinlik ve uygulamalardır.

Amacı: Örtük programın ders dışı, öğrencinin yeni bilgiler ve düşünceler tanıması, edinmesi, tasarlaması ve üretmesi gibi eğitsel ve zihinsel işlemler için oldukça önemsenmektedir. Çünkü eğitim-öğretim süreçleriyle üretken ve kültürel zenginliğe sahip bireylerin yetiştirilmesinin yanı sıra sosyal ve demokratik yaşama uyumlu bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı: “Eğitim süreci günlük yaşam sürecinden farklı değildir.” Temel ilkesine dayanan bu program okulun öğrencilere dolaylı olarak öğrettiği her şeyi kapsamaktadır. Örtük program okulun sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel çevresiyle oluşan kültürü, inançları, değer yargılarını ve resmi olmayan disiplin kurallarını içerir.

Okulda gerçekleştirilen sosyal ve sportif faaliyetler örtük program kapsamında yer alan etkinliklerdir. Örtük program daha çok duyuşsal alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olan etkinlikleri kapsamaktadır. Bireylerin yeni yeterlilikler geliştirmelerine, farklı alanlarda yeni gereksinimlerini tanımalarına fırsatlar sunan etkinliklerin tamamını kapsar.

Örtük program etkinlikleri düzenlenirken;

 • Örgütsel( Zaman, olanaklar, materyaller),
 • İlişkiler (Öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici, öğretmen anne baba ve öğrenci-öğrenciler)
 • Kurumsal(Politikalar, alışılmış işlemler, öğrenci ve toplum için ders dışı faaliyetler ) kapsamda yer almalıdır.

 

Etkileri: Öğrencilerin toplumsal hayata uyumunu sağlamada örtük programlar, bazı durumlarda eğitim programları kadar etkili olmaktadır. Örtük programlar hem sınıf ve okul hem okul dışı etkinlikleri kapsadığından bireye çeşitli yaşantı olanakları sunmaktadır.

İşlevleri (Faydaları):

 • Toplumda kabul görmüş görüş, inanç, norm ve değerlerin yeni nesillere benimsetilmesini sağlar. Böylece bireyi toplumla bütünleştirmek, toplumu birleştirmek ve ahlâki değerleri güçlendirmek gibi işlevleri yerine getirir.
 • Toplumun üyeleri arasında ortak değerler, inanış ve düşünüş biçimleri oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin toplumda var olan mevcut sisteme uyma, otoriteye itaat etme, uyumlu olma gibi özellikleri kazanmalarını sağlar.

 

 

 

 

 • Siyasi, kültürel, ekonomik ve toplumsallaşmayla ilgili bilgi, beceri, görüş, inanç, değer ve normların kazanılmasını sağlar. Bu anlamda örtük program; siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal kurumların beklentilerine uygun insan yetiştirmede devreye girer.
 • Toplumsal denetimi ve kontrolü sağlar.
 • Toplumsal değer ve düşünceleri değiştirmede ya da istenmeyen düşünce ve değerleri ortadan kaldırmada rol oynar.

 

Örtük Programın Özellikleri

 • Yazılı değildir.
 • Açıkça söylenmez. Üstü kapalı mesajları içerir.
 • Öğeleri açık ve belirgin değildir. Resmî programlarda belirtilmeyen ders içi ve ders dışı her türlü uygulamayı kapsar.
 • Bilinçli olarak ya da farkında olmadan yapılan uygulamalar sonucu oluşur.
 • Çoğu zaman öğrencileri resmî programlardan daha fazla etkiler.
 • Resmî programlarda amaçlanmamış olumlu ya da olumsuz öğrenmeleri içerir.
 • Öğrencilerin davranış ya da başarı açılarından sınıflandırılmasında önemli bir yeri vardır. Akademik başarıyla yakından ilişkilidir.
 • Okuldan okula ya da öğretmenden öğretmene farklılık gösterebilir.
 • Eğitim – öğretim etkinliklerinin kalitesi üzerine etkiye sahiptir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir