ogretmen-tipleri

Öğretmen Tipleri

Öğretmenlerin öğrencileri ile olan ilişkileri: Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki tiplerini üç şekilde gözümüzde canlandırabiliriz. Bunlar; otoriter, muhalefetsiz ve demokratik ilişkilerdir.

Otoriter bir öğretmen kültürel bir mimar ya da koruyucu olarak görev aldığında, muhalefetsiz öğretmen öğrencilerin bireysel seçimi ve etkinliğiyle kasıtlı olarak muhalif olmayan bir politikaya tutunur. Fakat demokratik öğretmen kültürün düzeltilmesi ve arıtılmasında katılımcı olan anlayışların geliştirilmesinde lider olarak kültürel rol üstlenir.

 

Otoriter Öğretmen: Otoriter öğretmenler katı uygulamaları denetim merkezli yaparlar. Öğrencilerin etkinliklerini yakından yönlendirirler. Sınıfları için planlamayı yaparlar ve emirlerini yağdırırlar. Dahası, öğrencilere ne yaptıkları kadar ne düşüneceklerini söylerler. Otoriter bir sınıfta, öğretmen kendini etkin rolde tek başına görür ve öğrencileri açıklama ve bilgileri alan pasif alıcılar olarak düşünür.

 

Muhalefetsiz Öğretmenler: Muhalefetsiz öğretmenler karşıt uçlara giderler. Öğrencilerin seçimlerine ve etkileşimlerine karışmamayı taahhüt ettiklerinden, öğrenci yönlendirmesi ve ders planlamasından kasıtlı olarak çekinirler, böylece gerçekten hiçbir şekilde liderlik etmezler. Sınıftadırlar ve soruları yanıtlayabilirler. Fakat gerekli olarak öğrencilerin kendi önceliklerini izlemelerine izin verirler. Öğrenciler ne yapmak istediklerine ve nasıl yapacaklarına karar verirler.

 

Demokratik Öğretmenler: Demokratik öğrenme-öğretme durumunda öğretmenler demokratik grup liderleri rolünü doldururlar. Bir anlamda, onların işlevi laboratuardaki şef bilim adamıyla aynıdır. Ana amaçları öğrettikleri alanda önemli sorunların çalışmasında öğrencilere liderlik etmektir. Böyle çalışma anlayışların ve kanıtların verme-alma değişimini, diğerlerinin düşüncelerine saygı duymayı önceden varsayar. Demokratik bir sınıfta öğretmenin düşünceleri öğretmen ve öğrenci eleştirisine bağlıdır. Bu şekilde hem öğretmen hem öğrenci öğrenir.

 

Öğretmen ve öğrencileri arasındaki geleneksel ilişki otoriter ilişkidir.20.yüzyıla kadar, genelde öğretmenler otoriter olmaya eğilimliydiler. Fakat son yıllarda bu otoriterlik yok olmaya başladı. Bu olduğunda muhalefetsiz davranış yada arkadaşça otoriterlik durumları ön plana çıktı.

Birçok yerde demokratik okul ve sınıflar düşüncesi kötü bir isim oldu. Bunun için iki temel neden vardır:

 

1.Muhalefetsizlik durumları, çoğunlukla demokratik durumlar için hatalı olarak yanlış anlaşılmıştır. Gerçekten demokratik öğretmenle, muhalefetsiz öğretmenin sınıfları için ne olursa olsun istekli değillerdir ve bir eğitimci için kontrolsüz ve yönetimsiz bir sınıfı “demokratik” olarak isimlendirmenin bir trajedi olduğunu düşünürler.

 

2.Demokrasi ve demokratik terimlerinin anlamları hatalı kullanılagelmiştir. Öğretime uygulandıklarında, çoğunlukla “kolay”,”yumuşak” ve “kuralsız” anlamına gelmektedirler. Henüz gerçekte öğrencilerin olgunlukları ve yetenekleri için izin verildikçe, demokratik grup sağlığı izin verdiğince maksimum düzeyde çalışır ve işlemlerde davranışı herhangi bilimsel araştırma gibi katıdır.

 

Demokratik öğrenme ortamı olarak okul, öğretim programı, öğretmenlerin öğrencileriyle olası ilişkileri ile dayanışmalı ve işbirlikli öğrenme konuların açıklamalarından şu sonuçlara ulaşılabilir:

 • Okullar öğrencilerin öğrenmeyi öğrendikleri topluluklar olmalıdır. Bir öğrenci topluluğunda öğretmen ve öğrenciler bilginin sahibi değil rol modelleridir.
 • Bir öğrenci topluluğu benzerlik, mekân ve zihin ortaklıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu üçlü yapı, farklı gruplardaki insanları aidiyet hissi yaratarak ve birbirleri ile etkileşime sokarak bir araya getirir.
 • Öğrenci topluluğunda sınıf havası şu dört niteliğe bağlı olarak yaratılır:
  1. Genel paylaşımla birleştirilmiş bireysel sorumluluk havası,
  2. Öğrenciler ile öğretmen arasında ve yaygın uzmanlar topluluğu üyeleri arasında sevgi,
  3. Karşılıklı konuşan bir topluluk; tartışma, sorgulama ve eleştirme yöntemlerini kullanma
  4. Paylaşıla gelen adetler, organizasyon ve ilişki yöntemleri.

 

İlk üç düzeydeki kişisel, yerel ve kültürel etkinler yada güçler öğrencilerin kavramalarına yönelik olarak tüm çalışmalarını ve becerilerini şekillendirmede rol oynarlar.

 

 • Bugünün sınıfları farklılıklar dünyasının küçük birer örnekleridir. Genelde öğretim programları bugünün ve yarının öğrenci gruplarının çalışmalarına ve içeriğine uygun değildir ve çoğu zaman pek çok öğrencinin kültürüne ve sosyal yaşamına aykırılık içermektedir.

 

 • Teknolojinin yanlış kullanıma yönelik anlayışlarına ve okulların farklı yapıdaki öğrenci gruplarının gereksinimlerine yönelik programlar hazırlamak konusundaki isteksizliklerine karşın farklı yol gösterici yaklaşımlar ve teknolojinin doğru kullanımı öğrenciler arasındaki öğrenme oranını yükseltmede kullanılabilir.

 

 • Sınıftaki grup öğrenimini geliştirmek üzere tasarlanmış iki farklı yaklaşım vardır. Bunlar dayanışmalı ve işbirliği halinde öğrenmedir. Dayanışmalı öğrenme genel olarak farklı düzeydeki yada alanlardaki öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları fırsat tanınmasına dayanır.

 

 • Topluluk halinde öğrencilerin bir sınıf olarak bir araya getirilmeleri artık yalnızca dört duvar ile sınırlandırılmamalıdır. Öğretmenler artık interneti sınıf topluluğunu dünya topluluğuna taşımada kullanmaktadır.

 

 • Demokratik toplumlar için önemli kurumlar düşüncelerin rahatça ifade edilebilmesini, sorunları çözmede değişik olanaklar yaratabilmek için insanların ortaklaşa çalışabilmelerini, düşünce ve politikaları değerlendirebilmek için analiz ve eleştirel düşünebilmeyi, diğerlerinin refahı için endişe edebilmeyi, diğerlerinin onu ve hakları için savaşabilmeyi ön plana çıkarmaktadır.

 

 • Demokratik öğretmenin en büyük umudu, yansıtıcı ve demokratik şekilde sorunları çözme alışkanlığı geliştiren bir vatandaş tarafından kültürün ileri derecede arıtılabilmesidir.

 

 • Demokratik liderler olarak öğretmenlerin öğretim yöntemleri, diğerlerine benzemez, demokrasi yöntemidir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir